Politica de returnare

Confidentialitate date client 

S.C.Party Service S.R.L. este inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 28307.

S.C.Party Service S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și http://www.partyserv.ro, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului http://www.partyserv.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

     În cadrul raporturilor cu terțe persoane, S.C.Party Service S.R.L pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: 

          Punctul de lucru este situat pe Str.Bethlen Gabor Nr.2 Odorheiu Secuiesc, România;

          Responsabilul cu prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal: 

          Telefon: 0721740583

          E-mail: office@partyserv.ro

 

Definiții conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016
Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când faceți cumpărături pe site-ul, www. partyserv.ro 
Nume, prenume, e-mail, IP, număr de telefon și adresă de livrare.

Informații pe care le vor prelucra persoane împuternicite de operator în scopul achiziționării produselor de pe site-urile www. partyserv.ro  

Nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare și informații bancare în scopul efectuării plăților.

Nu vom pune la dispoziţia unor terţi datele personale sau de contact ale utilizatorilor fără acordul expres al acestora. Singurele împrejurări în care vom fi obligați să facem acest lucru va fi la cererea instanţelor judecătoreşti, poliţiei, parchetului sau altor organe de urmărire judiciară.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Bancile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizorii de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 676/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul site www. partyserv.ro : vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C.Party Service S.R.L 

PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Potrivit art. 5 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, datele personale sunt:

 1. a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă");
 2. b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

  c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");

  d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere ("exactitate");
 3. e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate ("limitări legate de stocare");

  f)prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").

LEGALITATEA PRELUCRĂRII

Conform art. 6, alin 1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prelucrarea datelor este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
  c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
  d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
  e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
  f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.


Temeiul legal al prelucrării datelor personale efectuate de către S.C.Party Service S.R.L:
 

         Articolul 26 din Constituția Romaniei, republicată;
 

         Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu completările ulterioare;
 

         Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 

         Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 

         Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.: Av.Pop. nr. 52/2002 și Decizii ale ANSPDCP).
 

         Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

 

SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE VOR FI URMĂTOARELE:

         Administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității site-ului www. partyserv.ro ;

         Crearea unui conținut relevant pentru dumneavoastră;

         Creare cont utilizator;

         Facturarea produselor și serviciilor comandate de către dumneavoastră;

         Efectuarea plăților online pe care le faceți pentru a achiziționa produsele sau serviciile noastre;

         Livrarea coletelor;

         Activități comerciale de vânzări online pe site-ul www. partyserv.ro  care includ administrarea conturilor clienților, realizarea statisticilor, monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;

         Activități de post vânzări care cuprind relații cu clienții, evaluări ale produselor și serviciilor, oferte, înlocuiri de produse, retururi.

 

La datele dumneavoastră vor avea acces, după caz, niciodată mai mult decât este necesar: instituții bancare, firma de curierat DPD, programul de facturare: DistribNET, Google Adwords, Google Analytics.

DURATA STOCĂRII DATELOR

Datele personale sunt prelucrate si stocate pana la indeplinirea scopului in care au fost prelucrate.

Datele dumneavoastra vor fi sterse in termen de 3 ani de la incetarea relatiilor cu noi.

Daca legea impune un termen de pastrare a datelor dvs. (de ex. in cazul facturarii termenul prevazut este de 5 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.

Daca ne solicitati stergerea datelor, in  acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de stergere, vom proceda la stergerea datelor, cu exceptia situatiilor in care suntem obligati sa le pastram.

MODUL ÎN CARE POT FI MODIFICATE DATELE

Datele personale pe care le stocam pot fi modificate si/sau sterse trimitand un email la office@partyserv.ro

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C.Party Service S.R.L și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali, imputerniciti, procesatori de plati sau firme de curierat.

Datele personale nu sunt transferate în țări din afara UE sau SEE, sau către organizații internaționale.

Nu încurajam SPAM-ul, nu furnizam adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Potrivit legii 677/200, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

         Dreptul la informare (art. 12);

         Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

         Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);

         Dreptul de opoziție (art. 15);

         Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);

         Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale:

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

 

 

Politica de returnare 

Returul produselor 

Produsele achizitionate la distanta se pot returna conform O.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul sa informeze comerciantul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, in termen de 14 zile calendaristice de la denuntarea contractului, folosind acelasi serviciu de transport cu care s-a facut expedierea. S.C.Party Service S.R.L va inapoia contravaloarea comenzii in cel mult 14 de zile calendaristice de la data denuntarii contractului. Suma inapoiata cat si conditiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri etc.

Informatii privind exercitarea dreptului de retragere

Aveti dreptul de a va retrage din prezentul contract, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile calendaristice.

Perioada de retragere expira dupa 14 zile calendaristice incepand de la ziua la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor sau, in cazul bunurilor multiple comandate printr-o singura comanda si livrate separat, data la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a ultimului produs.

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract, utilizand o declaratie neechivoca trimisa fie prin email catre S.C.Party Service S.R.L la adresa comenzi@partyserv.ro , fie telefonic, prin posta sau chiar personal.

In acest scop, puteti folosi modelul de retragere de mai jos; folosirea lui nu este insa obligatorie.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecintele retragerii

Daca va retrageti, vom rambursa orice suma pe care am primit-o de la dumneavoastra, inclusiv costurile livrarii, cu exceptia costurilor suplimentare determinate de faptul ca ati ales alta modalitate de livrare decat cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract.

Vom efectua aceasta rambursare folosind modalitate de plata Transfer Bancar. Pentru realizarea transferului este nevoie sa ne indicati un cont bancar valid avand ca titular numele dumneavoastra. Nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari.

Putem amana rambursarea pana la data la care primim inapoi produsele sau pana la momentul la care ne-ati furnizat dovada ca ati trimis inapoi produsele, fiind valabila data cea mai apropiata.

Expediati produsele sau inmanati-le direct noua la adresa depozitului de la care au fost expediate, adresa pe care o veti primi in scris, prin email, imediat dupa confirmarea primirii solicitarii de retragere, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in decurs de maximum 14 zile calendaristice de la data la care ne-ati comunicat retragerea. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi inainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.

Va trebui sa suportati costul direct al returnarii produselor.

Sunteti responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii, calitatilor si functionarii produselor.

*Model de formular de retragere. Prezentul formular se trimite inapoi completat doar daca doriti sa va retrageti din contract.

Catre S.C.Party Service S.R.L,

Va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vanzarea urmatoarelor produse: ............

Comandate la data ............ / primite la data ............

Numele consumatorului ............

Adresa consumatorului ............

Data ............

Semnatura (numai in cazul notificarii pe hartie) ............

Potrivit articolului 9, Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, "consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art. 13 alin. (3) si la art. 14."

Potrivit articolului 13 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 "(1) Profesionistul S.C.Party Service S.R.L ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului in conformitate cu art. 11. (2) Profesionistul ramburseaza sumele mentionate la alin. (1) folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii."

Obligatiile consumatorului in cazul retragerii, conform articolului 14 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014

"(1) Cu exceptia cazului in care profesionistul s-a oferit sa recupereze el insusi produsele, consumatorul returneaza produsele sau le inmaneaza profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist sa receptioneze produsele, fara intarziere nejustificata si in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract in conformitate cu art. 11. Termenul este respectat daca produsele sunt trimise inapoi de consumator inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Consumatorul suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului in care profesionistul accepta sa suporte acele costuri sau in care profesionistul nu a informat consumatorul ca aceste costuri trebuie suportate de consumator. [...]

(3) Consumatorul este responsabil doar in ceea ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie sa fie descurajanta pentru consumator in a-si exercita dreptul de retragere. Indiferent de situatie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor in cazul in care profesionistul a omis sa il informeze cu privire la dreptul de retragere in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

(4) Profesionistul trebuie sa poata face dovada diminuarii valorii produselor care rezulta diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor."

Pentru varianta completa a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2014 click aici

Produsele returnate vor fi trimise la adresa care va fi comunicata de catre agentul de vanzari in momentul in care ii este adus la cunostinta returul.